Artur Schopenhauer

Tak mnie jakoś dziś mądrościowo i filozoficznie …

Arthur Schopenhauer (ur. 22 lutego 1788 w Gdańsku, zm. 21 września 1860 we Frankfurcie nad Menem) – filozof niemiecki, przedstawiciel pesymizmu w filozofii.

Jego działa nie do końca są pesymistyczne choć koleś potrafił złapać doła po całości 😉 Kilka cytatów z jego dział 🙂

„Są trzy fa­zy ujaw­niania się praw­dy. Naj­pierw praw­da jest ośmie­sza­na,po­tem spo­tyka się z gwałtow­nym opo­rem, a na ko­niec trak­to­wana jest ja­ko oczy­wis­tość.”

„Każdy dzień to od­ro­bina życia: każde prze­budze­nie, to od­ro­bina na­rodzin, każdy po­ranek, to od­ro­bina młodości, każdy sen zaś, to na­mias­tka śmierci. „

„Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia. „

„Ma­li ludzie czer­pią ol­brzy­mią ra­dość z błędów i gaf po­pełnianych przez ludzi wielkich”

„Kto jest ok­rutny w sto­sun­ku do zwierząt, ten nie może być dob­rym człowiekiem. „

„Wy­musza­nie miłości budzi nienawiść. „

„Przez­nacze­nie roz­da­je kar­ty, a my tyl­ko gramy. „

nbpinacotecahschopenhauer-

Reklamy