uzdolnienia …

dnia

Na początku października zamieściłam informacje o naturalnych talentach. Wyjaśniam tam czym są i jak możemy je określić.  Coraz więcej pojawia się na forach internetowych i widzę dużo młodych osób stających się tym zająć.
Moje doświadczenie w pracy z Naturalnym Talentami  zaczyna się w roku 2000. Od czasu praktyki z rozwojem dzieci i wydobywania z nich talentów. Projekt – każde dziecko jest geniuszem.

Dziś – opis uzdolnień funkcjonujących w szkołach podstawowych i gimnazjach . Żałuje iż nie urodziłam się teraz tylko w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Jedna teraz mogę pomagać rodzicom i dzieciom.

Przypomnę są to analizy stricte szkolne i nie zawsze odnoszą się do rzeczywistości. Po za tym większość pedagogów szkolnych nie zwraca na to uwagi. A szkoda …

Oto uzdolnienia:
Uzdolnienia językowe (lingwistyczne).
Przejawiają się w:
– łatwym naśladowaniu ustnych i pisemnych przykładów,
– wyczuciu języka i jego możliwości,
– doskonałej pamięci werbalnej w zakresie stosowanych słów,
– oryginalności połączeń słów i wyobrażeń,
– szybkim przyswajaniu wiedzy o języku.
Uczniowie uzdolnieni lingwistycznie
– ujawniają wnikliwa obserwacje językową i ciekawość języka,
– są zainteresowani nowymi dla nich słowami,
– lubią piękne wyrażenia, aforyzmy i powiedzonka,
– z łatwością wykonują rozmaite ćwiczenia leksykalne,
– lubią opowiadać,
– próbują swych sił w twórczości literackiej,
– popełniają niewiele błędów ortograficznych i gramatycznych,
– adekwatnie i ekonomicznie wyra aja swoje myśli,
– szybko i efektywnie uczą się języków obcych.
Uzdolnienia literackie.
Obok ww. cech uzdolnień lingwistycznych obejmują dodatkowo:
– rozumienie literackich kryteriów artyzmu,
– umiejętność obserwacji,
– bogaty zasób wiedzy,
– myślenie logiczne,
– wrażliwość emocjonalna (dostrzeganie i odczuwanie nastrojów).
Uzdolnienia do nauki literatury.
Wymagają umiejętności w zakresie:
– myślenia obrazowego,
– rozumienia metafor i epitetów,
– emocjonalnego współprzeżywania treści,
– rozumienia sensu alegorii,
– rozumienia właściwości struktury składniowej mowy pisanej (zdań wielokrotnie zło onych, zwrotów imiesłowowych, przymiotnikowych, przysłówkowych, itp.),
– empatii.
Uzdolnienia czytelnicze.
U ich podłoża leżą:
– rozwinięta wyobraźnia twórcza,
– zdolność do spostrzegania metaforycznego języka sztuki, zrozumienia znaczenia przenośni,
– bogactwo skojarzeń przy percepcji obrazu,
– zdolność reagowania emocjonalnego na odczuwanie świata przedstawionego w dziele,
– ukształtowane pojecie o metodzie literackiej,
– dobry smak estetyczny.
Uzdolnienia matematyczne.
Składniki:
– zdolność pojmowania formalnej struktury zadania – spostrzegania materiału matematycznego,
– zdolność myślenia logicznego na materiale stosunków liczbowych i przestrzennych, symboli liczbowych i oznaczeń (zdolność myślenia za pomocą symboli matematycznych),
– zdolność szybkiego i szerokiego uogólniania przedmiotów matematycznych, stosunków, działań,
– zdolność streszczania procesu rozumowania matematycznego i układu odpowiednich działań (zdolność myślenia strukturami zredukowanymi),
– plastyczność procesów myślowych w działaniu matematycznym,
– skłonność do tworzenia jasnych, prostych, ekonomicznych i racjonalnych rozwiązań,
– zdolność szybkiego i dowolnego zmieniania kierunku procesu myślowego, odwracalność procesów myślowych,
– zdolność do przechowywania informacji matematycznej – uogólnione pamiętanie stosunków matematycznych, typowych charakterystyk, schematów, rozumowań i dowodów, metod i zasad rozwiązywania zadań.
Dodatkowe zdolności, które mogą, ale nie muszą występować:
– szybkość przebiegu procesów myślowych,
– zdolności rachunkowe – wykonywanie szybkie i dokładne obliczeń, często w pamięci,
– pamięć do cyfr, liczb, wzorów,
– wyobraźnia przestrzenna,
– zdolność naocznego wyobrażania abstrakcyjnych stosunków i zależności,
– mała podatność na zmęczenie.
Uzdolnienia techniczne.
W działalności technicznej wyróżnia się dwa aspekty: intelektualny i praktyczny.
Podstawowe składniki uzdolnień to:
– rozeznanie techniczne (szybkie rozpoznawanie wytworu, spostrzegawczość techniczna, wyobraźnia, myślenie analityczne i syntetyczne),
– mistrzostwo techniczne (wykonawstwo, sprawność, nawyki pracy, umiejętność wykonania rysunku technicznego),
– twórczość techniczna (oryginalność pomysłów, sposób pracy, organizacja pracy).
Uzdolnienia muzyczne.
Do głównych składników należą tutaj:
– czułość słuchowa w zakresie wysokości dźwięków, natężenia barwy i czasu trwania dźwięków,
– pamięć muzyczna,
– wrażliwość estetyczna związana z emocjonalno-intelektualnymi reakcjami jednostki,
– zdolności wykonawcze,
– siła woli,
– pewność siebie.
Uzdolnienia plastyczne.
Dwie główne cechy uzdolnień plastycznych to:
– Tworzenie sobie szerokiego świata obrazów, kształtów i barwy poprzez wnikanie w obraz natury;
– Urabianie tego materiału, budowanie i szafowanie tym światem według nakazu
własnej indywidualności, który staje się nakazem estetycznym (myślenie twórcze).
Cechy szczegółowe:
– umiejętność widzenia przestrzennego,
– umiejętność spostrzegania istotnych elementów i zjawisk natury (analityczna obserwacja)
– samodzielność w odtwarzaniu i tworzeniu (fantazja twórcza),
– samodzielne i intuicyjne zdobywanie umiejętności plastycznych,
– umiejętność spostrzegania wybitnych dzieł malarskich i badania sposobów ich tworzenia,
–  żywe i głębokie zainteresowania plastyczne,
– doskonała koordynacja oko – ręka,
– bogaty zasób wiedzy,
– bogactwo rozwoju uczuć,
– bardzo dobra pamięć wzrokowa,
– siła woli.
Uzdolnienia pedagogiczne.
Obejmują takie składowe jak:
– zdolności dydaktyczne charakteryzujące się umiejętnością szybkiego opracowania metody przekazywania wiadomości i kształtowania nawyków ogólnych prawidłowości uczenia się,
– zdolność konstruktywne – szybkiego projektowania i kształtowania osobowości wychowanka oraz umiejętność przewidywania rezultatów pracy pedagogicznej i zachowania się dziecka w różnych sytuacjach,
– zdolności percepcyjne dotyczące adekwatnego spostrzegania i pojmowania psychologii dziecka oraz poziomu jego rozwoju psychicznego w danym okresie  życia,
– zdolności ekspresywne – zewnętrznego wyrażania swoich myśli, wiadomości, przekonań i uczuć, za pośrednictwem mowy oraz mimiki i pantomimiki,
– zdolności autorytatywne warunkujące pośrednie i bezpośrednie oddziaływanie na uczniów,
– zdolności komunikatywne polegające na prawidłowym zawiązywaniu interakcji z dziecmi (takt pedagogiczny),
– zdolności organizatorskie,
– określone cechy osobowości: właściwości uwagi (trwałość i przerzutność, analityczność i całosciowe ukierunkowanie), cechy intelektu (obiektywność, sprawiedliwość), postawy emocjonalne ( yczliwosc i troska o uczniów, więź emocjonalna w stosunkach z uczniami), postawy wolicjonalne (wytrwałość i zrównowa enie).
Uzdolnienia społeczne.
Stanowia grupe, do której zaliczamy uzdolnienia przystosowawcze, uzdolnienia towarzyskie oraz uzdolnienia przywódcze.
Uzdolnienia przystosowawcze związane są z:
– zdolnością do zmian odpowiadającym stanom otoczenia,
– zdolnością do zmiany otoczenia zgodnie z własnymi oczekiwaniami,
– zdolnością do identyfikacji własnych potrzeb i ich zaspokajania,
– zdolnością przystosowania sie do grupy (wzajemnego zaspokajania potrzeb grupy i jednostki).
Uzdolnienia towarzyskie obejmuja:
– umiejętność adekwatnego odczytywania potrzeb innych ludzi,
– umiejętność tworzenia warunków, w których potrzeby te mogą być  zaspokojone,
– umiejętność planowania, inicjowania oraz kierowania zabawa.
Uzdolnienia przywódcze składaja sie z:
– umiejętności szybkiego podejmowania decyzji,
– umiejętności przekonywania,
– umiejętności szybkiego zdobywania zaufania i autorytetu,
– zdolnością do inicjowania i kierowania działaniami grupy (okreslanie celu, wyznaczanie ról i zadan, sprawowanie kontroli).
Uzdolnienia empatyczne.
Elementy uzdolnień empatycznych to:
– uzdolnienia percepcyjne (postrzeganie stanów innej osoby),
– uzdolnienia do przetwarzania i wytwarzania informacji (wyobrażanie sobie stanów innej osoby, rozumienie, antycypowanie),
– uzdolnienia do przechowywania (pamięć uczuć, zachowań innego człowieka),
– wrażliwość emocjonalna (współodczuwanie, identyfikacja ze stanem emocjonalnym drugiego),
– umiejętności komunikowania empatycznego werbalnego i niewerbalnego.

stockartkidsarthands-960x447

Reklamy